Kritéria pre študijný odbor
HUDBA - Bicie nástroje

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Forma, obsah a rozsah talentovej skúšky: Prijímacia skúška na overenie špeciálnych schopností, zručnosti a talentu bude pozostávať z týchto praktických úloh:

 • znalosť štandardných, tanečných jazzových a základných sprievodných rytmov, napr.: bossa nova, samba, tango...;
 • Malý bubon: tremolo: p-mf-f-mf-p;
 • J. Tuzar: 1 povinná etuda /od č. 18-22/;
 • 1 etuda /vlastný výber/;

 Súprava bicích nástrojov:

R. Jakouš: 1 etuda/vlastný výber/;

Xylofon:

 • 1 durová stupnica, kvintakord s obratmi, Ds obratmi;
 • 1 etuda /vlastný výber/;
 • 1 prednes /vlastný výber/;

 Tympany:

 • 1 etuda na dva tympany /vlastný výber/;

Hodnotenie talentovej skúšky:

 • rytmické cítenie
 • technická vyspelosť,
 • výraz skladieb

Pomôcky na praktickú skúšku: 

 • hudobný nástroj,
 • notový materiál,
 • paličky

Obsah testu zovšeobecnej hudobnej náuky vychádza z učebných osnov hudobnej výchovy na ZŠ a ZUŠ.

AKO SA STAŤ ŠTUDENTOM KONJA ?

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Vyplň prihlášku

Prihlás sa na niektorý z našich odborov

Ukáž svoj talent

Absolvuj príjmaciu talentovú skúšku

Počkaj na rozhodnutie

Do 3 dní od absolvovania skúšky zverejníme výsledky.

Začni študovať 

Rozvíjaj svoj talent s KONJA 


Kritériá pre prijímacie konanie na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania pre školský
rok 2017/2018

Na základe § 65 Zákona MŠ SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 12 Vyhlášky MŠ SR č. 282/2009 Z. z. o stredných školách riaditeľ konzervatória určuje tieto kritéria pre overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania žiaka v prijímacom konaní.

Rozhodujúcim predpokladom prijatia je miera talentu vo zvolenom odbore, vyjadrená bodovou hodnotou. Keďže prijímacím konaním sa zisťuje miera talentu, skúšok sa zúčastňuje každý uchádzač bez ohľadu na dosiahnutý prospech a výsledky mimoškolských aktivít. Prijímacieho konania sa môžu zúčastniť záujemcovia, ktorí ukončujú, alebo ukončili 9. ročník ZŠ.

V hlavnom odbore určuje počet bodov odborná komisia podľa predvedeného výkonu od 0 do 60 bodov.
Pre prijatie je potrebné získať v hlavnom odbore minimálne 30 bodov. Z ostatných disciplín je pre prijatie potrebné získať spolu minimálne 20 bodov.

Konkrétny rozsah skúšobnej látky pre jednotlivé odbory nájdete na www.konja.eu , alebo sa ho dozviete priamo na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča, Exnárova 8 v Košiciach telefonicky na číslach: 055/6719990 a 055/6717843.

Absolvent konzervatória je pripravený na úspešné vykonanie prijímacieho konania:

 • na vysoké školy umeleckého typu v SR i v zahraničí,
 • na vysoké školy univerzitného .

Výsledky budú zverejnené do 3 dní na nástenke školy Konzervatórium Jozefa Adamoviča Exnárova č. 8 a na internetovej stránke školy www.konja.eu

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí uchádzača dostane zákonný zástupca v zákonom stanovenom termíne poštou vo forme zásielky s doručenkou.

Poradie uchádzačov určí počet bodov v prijímacích talentových skúškach. 

Pri rovnosti bodov výsledné poradie určí pomocné kritérium, a to počet bodov získaných v hlavnom odbore štúdia.

Prijatí budú uchádzači, ktorí v prijímacích talentových skúškach dosiahli potrebný počet bodov určených kritériami prijatia a umiestnili sa na mieste, ktoré neprevyšuje počet stanovených možných prijatých uchádzačov pre daný odbor.

Ak vznikne po zápise voľné miesto, bude ponúknuté nasledujúcemu uchádzačovi v poradí pod čiarou, za predpokladu, že jeho zákonný zástupca podá v zákonom stanovenej lehote odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí, čím deklaruje pretrvávajúci záujem o štúdium.

STAŇ SA ŠTUDENTOM
KONZERVATÓRIA 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Prázdny

Poskytnutý stupeň vzdelania

-úplné stredné odborné vzdelanie po 4. ročníku a vykonaní maturitnej skúšky,

-vyššie odborné vzdelanie po 6. ročníku a absolventských skúškach so získaním titulu DiS. art.

Dôležité upozornenie!

V prihláške na štúdium je potrebné uviesť okrem číselného kódu vybraného odboru štúdia aj úplný názov odboru štúdia (príklad: 8226 Q hudobno-dramatické umenie).

V prípade nenaplnenia počtu miest riaditeľ školy rozhodne po prerokovaní v pedagogickej rade školy o uskutočnení 2. kola prijímacích talentových skúšok.

Zriaďovateľ:

Sledujte nás na sociálnych sieťach:

Ochrana osobných údajov
(C) 2016 Konzervatórium Jozefa Adamoviča. Vytvoril Vizual s pomocou systému Audience Toolkit.

Nastavenia ochrany súkromia

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...