HUDBA

JA hrám

Prázdny

Základné informácie

Forma štúdia: 
Denné štúdium pre absolventov základných a stredných škôl

Dĺžka štúdia: 
6 rokov denného štúdia

Odbor je určený pre: 
absolventov základných škôl

Podmienky na prijatie do odboru:
úspešné vykonanie talentovej prijímacej skúšky

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: 
maturitná skúška po 4. ročníku a absolventská skúška po 6. ročníku


Poskytnutý stupeň vzdelania:

 • úplné stredné odborné vzdelanie po vykonaní maturitnej skúšky
 • vyššie odborné po 6. ročníku a absolventských skúškach s možnosťou získania titulu DiS.art.

Zameranie

 • 8229 Q Hudba
 • 8229 Q 02 Dirigovanie
 • 8229 Q 01 Skladba
 • 8229 Q 03 Hra na klavíri
 • 8229 Q 05 Hra na flaute, hoboji, klarinete, fagote, trúbke, lesnom rohu, pozaune, tube a bicích nástrojoch
 • 8229 Q 06 Hra na husliach, viole, violončele, kontrabase, harfe, gitare, cimbale
 • 8229 Q 07 Hra na akordeóne

Uplatnenie absolventov

Absolvent odboru Hudba sa uplatní ako kvalifikovaný pedagóg  hudby v základných umeleckých školách, sólový, orchestrálny hráč v komornom, symfonickom a ľudovom orchestri, komerčný umelec.

Talentové skúšky

Súčasťou talentovej skúšky v odbore hudba je psychologický test na zistenie osobnosti a na overenie schopnosti, zručnosti a nadania vo zvolenom študijnom odbore a informatívny test zo všeobecnej hudobnej náuky.

Zoznam predmetov

Umenie a kultúra:

 • Hlavný odbor štúdia Hra na husliach
 • Hlavný odbor štúdia Hra na viole
 • Hlavný odbor štúdia Hra na violončele
 • Hlavný odbor štúdia Hra na kontrabase
 • Hlavný odbor štúdia Hra na cimbale
 • Hlavný odbor štúdia Hra na gitare
 • Hlavný odbor štúdia Hra na klavíri
 • Hlavný odbor štúdia Hra na akordeóne
 • Hlavný odbor štúdia Hra na zobcovej flaute
 • Hlavný odbor štúdia Hra na flaute
 • Hlavný odbor štúdia Hra na klarinete
 • Hlavný odbor štúdia Hra na saxofóne
 • Hlavný odbor štúdia Hra na hoboji
 • Hlavný odbor štúdia Hra na fagote
 • Hlavný odbor štúdia Hra na lesnom rohu
 • Hlavný odbor štúdia Hra na trúbke
 • Hlavný odbor štúdia Hra na pozaune
 • Hlavný odbor štúdia Hra na tube
 • Hlavný odbor štúdia Hra na bicích nástrojoch
 • Hlavný odbor štúdia Skladba
 • Estetika umenia
 • Hra na klavíri
 • Základy dirigovania
 • Hra v ľudovom orchestri
 • Hra v komornom orchestri
 • Hra na príbuznom nástroji
 • Dirigovanie
 • Hra z partitúr a klavírnych výťahov

Jazyk a komunikácia:

 • Slovenský jazyk a literatúra
 • Cudzí jazyk
 • Druhý cudzí jazyk
 • Odborný cudzí jazyk

 

Človek a príroda:

 • Fyziológia a hygiena hracieho aparátu

 

Človek a spoločnosť:

 • Občianska náuka
 • Dejepis
 • Dejiny hudby
 • Dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia
 • Psychológia
 • Pedagogika

 

Človek a hodnoty:

 • Etická výchova / Náboženská výchova

Umelecko-praktické predmety:

 • Informatika v umení
 • Hra notového zápisu bez prípravy
 • Rozbor umeleckých diel hlavného odboru štúdia
 • Sluchová analýza
 • Umelecká prax interná
 • Umelecká prax verejná
 • Hra v súbore
 • Zborový spev
 • Komorná hra
 • Hra v symfonickom orchestri
 • Ladenie
 • Pedagogicko-umelecká prax
 • Prax v klavírnom sprievode
 • Výroba a úprava plátkov a strojčekov
 • Inštrumentácia a aranžovanie skladieb

 

Umelecko-teoretické predmety:

 • Základná hudobná náuka a náuka o hudobných nástrojoch
 • Náuka o kontrapunkte
 • Náuka o harmónii
 • Náuka o hudobných formách
 • Hudobno-teoretická analýza skladieb
 • Náuka o hudobných nástrojoch
 • Hudobné formy a analýza skladieb
 • Kompozičné techniky hudby 20. storočia

Zdravie a pohyb:

 • Telesná výchova

 

Prierezové témy:

 • Estetický seminár
 • Diplomový seminár
 • Interpretačný seminár

 

Pedagogicko-umelecké predmety:

 • Pedagogika hlavného odboru štúdia
 • Metodika hlavného odboru štúdia
 • Didaktika hlavného odboru štúdia
 • Pedagogický seminár hlavného odboru štúdia
 • Didaktika prípravnej hudobnej výchovy
 • Náčuvy vyučovania prípravnej hudobnej výchovy a hudobnej náuky
 • Vyučovacia prax prípravnej hudobnej výchovy a hudobnej náuky

Pedagógovia

PhDr. Andrea Meščanová, PhD.

Mgr. art. Michaela Regecová

Mgr. art. Bence Fazekaš

Mgr. art. Erik Jámbor, ArtD.

Mgr. art. Janka Jámborová, ArtD.

Mgr. art. Stanislava Plachetka

Mgr. Katarína Šlepkovská

Mgr. Igor Bittner

PaedDr. Natália Bilaková

Peter Katina, ArtD.

Mgr. art.  Martin Kočiš

Mgr. Eva Mravcová

Blažena Šuťáková

Mgr. Katarína Kavečanská

Mgr. art. Peter Kundracik

Júlia Grejtáková

Mgr. art. Mykhaylo Zakhariya, ArtD.

Mgr. art. Pavol Frištyk

Mgr. Martin Šiffter

Mgr. Daniela Fotulová

Mgr. art. Martin Tujvel

Bc. Štefánia Brežná

Irena Červenáková

Ivan Timko

Peter Tomi

Mgr. art. Vladimír Plachetka

MgA. Matej Stašík

Mgr. art. Miroslava Rybická, ArtD.

Mgr. art. Ján Samsely

Mgr. art. Dana Zakhariya, ArtD.

Mgr. art. Peter Čižmár

.

.

.

.

.

.

.

Zriaďovateľ:

Sledujte nás na sociálnych sieťach:

Ochrana osobných údajov
(C) 2016 Konzervatórium Jozefa Adamoviča. Vytvoril Vizual s pomocou systému Audience Toolkit.

Nastavenia ochrany súkromia

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...