Spev

JA spievam

Prázdny

Základné informácie

Forma štúdia: 
Denné štúdium pre absolventov základných a stredných škôl

Dĺžka štúdia: 
6 rokov denného štúdia

Odbor je určený pre: 
absolventov základných škôl

Podmienky na prijatie do odboru:
úspešné vykonanie talentovej prijímacej skúšky

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: 
maturitná skúška po 4. ročníku a absolventská skúška po 6. ročníku

Poskytnutý stupeň vzdelania: 
úplné stredné odborné vzdelanie po vykonaní maturitnej skúšky vyššie odborné po 6. ročníku a absolventských skúškach s možnosťou získania titulu DiS.art.

Zameranie

 •  8228 Q Spev

Uplatnenie absolventov

 • umelec – sólista, člen umeleckých telies a vedúci umeleckých súborov
 • pedagóg vyučovania umeleckých predmetov na základných umeleckých školách

Absolvent konzervatória je pripravený na úspešné vykonanie prijímacieho konania: 

 • na vysoké školy umeleckého typu v SR
 • na vysoké školy univerzitného vzdelávania v zahraničí

Talentové skúšky

Súčasťou prijímacích talentových skúšok je psychologický test na zistenie osobnosti a na overenie schopnosti, zručnosti a nadania vo zvolenom študijnom odbore.

Skúška pozostáva:

Z praktickej časti: 

 • uchádzač si pripraví 2 piesne
  (ľudové, alebo umelé)

Z teoretickej časti: 

 • test

Úlohy sú zamerané na interpretáciu piesní, dodržanie techniky dýchania pri spievaní, na dynamiku a agogiku v skladbe, tempové označenie skladieb, techniku vedenia tónu v rezonančných miestach, správnu artikuláciu a výraz, rytmické a intonačné cítenie, hlasový rozsah.

Zoznam predmetov

Umenie a kultúra:

 • Hlavný odbor štúdia Spev
 • Ansámblový spev
 • Základy dirigovania
 • Základy herectva
 • Operné herectvo
 • Hra na klavíri
 • Estetika umenia
 • Korepetícia a štúdium programu

Jazyk a komunikácia:

 • Slovenský jazyk a literatúra
 • Cudzí jazyk
 • Druhý cudzí jazyk - taliansky
 • Odborný cudzí jazyk
 • Javisková reč

Človek a príroda:

 • Fyziológia a hygiena pohybového aparátu

Človek a spoločnosť:

 • Občianska náuka
 • Dejepis
 • Dejiny hudby
 • Dejiny divadla
 • Dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia
 • Psychológia
 • Pedagogika

Pedagogicko-umelecké predmety:

 • Pedagogika hlavného odboru štúdia
 • Metodika hlavného odboru štúdia

 • Didaktika hlavného odboru štúdia

 • Pedagogický seminár hlavného odboru štúdia

Umelecko-praktické predmety:

 • Informatika v umení
 • Rozbor umeleckých diel
 • Spev notového zápisu bez prípravy
 • Sluchová analýza
 • Zborový spev

Umelecko-teoretické predmety:

 • Základná hudobná náuka a náuka o hudobných nástrojoch
 • Náuka o kontrapunkte
 • Náuka o harmónii
 • Náuka o hudbných formách
 • Hudobno-teoretická analýza skladieb

Zdravie a pohyb:

 • Pohybová výchova

Človek a hodnoty:

 • Etická výchova / Náboženská výchova
 • Umelecká prax interná
 • Umelecká prax verejná
 • Pedagogicko-umelecká prax

Prierezové témy:

 • Estetický seminár
 • Diplomový seminár
 • Interpretačný seminár

Pedagógovia

Silvia Stenchláková ArtD.

MgA. Dominika Kleisová

Mgr. art. Pavol Frištyk

Mgr. art. Lucia Vernarská

Mgr. Silvia Ondočko

Mgr. Lucia Bujňáková

Mgr. Henrieta Jurková

Mgr. art. Angelika Hujdičová

Prázdny

Zriaďovateľ:

Sledujte nás na sociálnych sieťach:

Ochrana osobných údajov
(C) 2016 Konzervatórium Jozefa Adamoviča. Vytvoril Vizual s pomocou systému Audience Toolkit.

Nastavenia ochrany súkromia

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...