Prázdny

Harmonogram 2023/24

04. 09. 2023 08:30
Slávnostné otvorenie školského roka

04. 09. 2023 11:00
Zasadnutie pedagogickej rady

6. - 7. 09. 2023 
Náhradný termín maturitných skúšok

14. 09. 2023
Náhradný termín absolventských skúšok

19. 09. 2023 13:00
Interný seminár

21. 09. 2023 17:00
Vystúpenie, Pod pyramídou, Košice

22. 09. 2023 11:00
Vystúpenie žiakov pred Immaculatou v rámci projektu podujatia Biela pastelka

23. 09. 2023 18:00
Vystúpenie žiakov a pedagógov v Slávii na medzinárodnej konferencii 

26. 09. 2023 13:00
Interný seminár

29. 09. 2023
Termín pre odovzdanie agendy vedúcich PK, Plánu práce výchovného poradcu, Plánu práce koordinátora prevencie, školského psychológa/

05. 10. 2023 14:00
Uvítanie novorodencov /vystúpenie na MÚ Dargovských hrdinov

13. 10. 2023 10:00
Mesiac úcty k starším /vystúpenie vo VSG/

17. 10. 2023
Interný seminár Hra na sláčikové  nástroje /Ex10/10, zodp. M. Revťáková/

20. 10. 2023 9:00
Interný seminár Hra na dychových nástrojoch /Ex10/10, zodp. M. Vozník/

20. 10. 2023 16:00
ZRPŠ

24. 10. 2023 13:00
Interný seminár Hra na klavíri /Ex10/10, zodp. D. Zakhariya/

24. 10. 2023 13:00
Interný seminár dbor Spev /Ex8/26, zodp. B. Fabianová/

24. - 25. 10. 2023 8:30-16:00
Správna voľba povolania /telocvičňa SOŠ Ostrovského 1, Košice/

25. - 29. 10. 2023
Medzinárodné interpretačné kurzy - klavír /Fakulta umení Ostravskej univerzity, zodpovedná J. Tkáč/

26. 10. 2023 13:00
Imatrikulácia 1. ročníka; Noc v škole

27. 10. 2023
Posledný deň vyučovania pred jesennými prázdninami

30. - 31. 10. 2023
Jesenné prázdniny

 

 

02. 11. 2023
Začiatok vyučovania po jesenných prázdninách

02. 11. 2023
Koncert na ZUŠ Valaliky, klavír a cimbal /zodpovedná Dana a Mykhailo Zakhariya/

03. - 05. 11. 2023
Flautové kurzy Polish Flute Meeting /zodpovedná Rybická/

04. 11. 2023
Concertini /hotel Kempinski/

06. - 07. 11. 2023 
Medzinárodný festival komornej hry /Akadémia umení v Banskej Bystrici, zodpovedná Dana Zakhariya/

07. 11. 2023 13:00
Interný seminár Hra na gitare /Ex8/64, zodpovedný P. Tóth/

09. 11. 2023 19:00
Nová slovenská hudba /Kunsthalle, ŠFK, zodpovedný P. Katina/

10. 11. 2023 19:00
Seminár tanečného odboru /Ex10/1, zodpovedná A. Pichaničová/

13. 11. 2023 18:00
Božská Edita /FESTUM Prešov 2023, STM - Múzeum Solivar, zodpovední M. Várady, J. Grejtáková/

14. 11. 2023 13:00
Interný seminár Spev /Ex10/10, zodpovedná B. Fabianová/

14. 11. 2023 13:00
Interný seminár HDU /Ex8/64, zodpovedná S. Ondočko/

14. 11. 2023 14:00
Interný seminár Hra na dychových nástrojoch /Ex10/10, zodpovedný M. Vozník/

15. 11. 2023 8:00 - 17:00
Deň otvorených dverí

15. 11. 2023 8:00 - 8:45
Stretnutie žiakov 5. ročníka na tému: Asertívne správanie /Ex8/59, zodpovedná C. Štofirová/

17. 11. 2023
Štátny sviatok

20. 11. 2023 7:30
Štvrťročná pedagogická porada

20. 11. 2023 10:00-11:00
Bubnovačka - Aby bolo deti lepšie počuť. /podujatie na ochranu detí pred násilím/

21. 11. 2023 13:00
Interný seminár Hra na klavíri /Ex10/10, zodpovedná D, Zakhariya/

21. 11. 2023 8:30
Interný seminár Hra na akordeóne /Ex8/72, zodpovedný P. Katina/

21. - 26. 11. 2023
XXX. ročník festivalu PAN /Liptovský Mikuláš, pantomíma, IV. A, zodpovedný D. Pikalík/

22. 11. 2023
Festum Prešov /Chleboslovie: Skyva a S. Marinčák/

22. 11. 2023 8:00 - 8:45
Stretnutie žiakov 5. a 6. ročníka na tému: Príprava na budúce povolanie, Kariérne poradenstvo /Ex8/59, zodpovedná C. Štofirová/

23. 11. 2023 11:00
Koncert pedagógov /Ex8/64, zodpovedný P. Katina/

24. 11. 2023 13:00
Interný seminár Hra na dychových nástrojoch /Ex10/10, zodpovedný M. Vozník/

28. 11. 2023 13:00
Interný seminár odboru Spev /Ex8/26, zodpovedná B. Fabianová/

28. 11. 2023 13:00
Interný seminár Hra na sláčikových nástrojoch /Ex10/10, zodpovedná M. Revťáková/

28. 11. 2023 13:00
Interný seminár HDU /Ex8/64, zodpovedný R. Moznich/

29. 11. 2023 
Odovzdávanie cien Červeného kríža /Južan, Košice/

29. 11. 2023
Festival konzervatórií Prešov /klavírne kurzy a koncert E. Varhaníkovej/

30. 11. 2023 10:45 - 12:20
Ako ostať duševne zdravý /preventívna aktivita v spolupráci s CPP určená pre triedu 2.A, zodpovedná E. Mravcová/

 

 

 

 

 

05. 12. 2023 13:00
Interný seminár HDU spev /Ex8/64, zodpovedná H. Jurková/

05. 12. 2023 13:00
Interný seminár Spev /Ex8/26, zodpovedná B. Fabianová/

05. 12. 2023 13:00
Interný seminár Hra na klavíri /Ex10/10, zodpovedná D. Zakhariya/

06. 12. 2023 8:00 - 8:45
Stretnutie žiakov 5. - 6. ročníka na tému zdravý životný štýl /Ex8/59, zodpovedná C. Štofirová/

06. 12. 2023 17:00
Vystúpenie pred budovou KSK /Námestie MMM/

06. - 07. 12. 2023 
Pro Educo /Kasárne Kulturpark/

07. 12. 2023
Šikanovanie, kyberšikanovanie, trestnoprávna zodpovednosť šikanovania /preventívna aktivita pre 1. - 3. ročník v spolupráci s JUDr. Katarína Frimerová/

8:50 - 9:50 - 2. ročník /Ex8/64/

10:00 - 11:00 - 3. ročník /Ex8/64/

11:10 - 12:10 - 1. ročník /Ex8/64/

07. 12. 2023 10:45 - 12:20
Ako ostať duševne zdravý /preventívna aktivita v spolupráci s CPaP pre triedu 2:A /zodpovedná E. Mravcová/

08. 12. 2023 8:30
Interný seminár Hra na akordeóne /Ex8/72, zodpovedný P. Katina/

08. 12. 2023 18:00
Vianočný šláger tvojho života, vystúpenie pedagógov školy /OC Galéria, zodpovední: T. Gerzaničová, R. Moznich, V. Plachetka/

08. 12. 2023 10:00
Interný seminár Hra na dychové nástroje /Ex10/10, zodpovedný M. Vozník/

08. 12. 2023 16:30
vystúpenie v Dome pokojnej staroby A. F. Colbrieho, Južná trieda 2, Košice

12. 12. 2023 9:30
Workshop o výučbe začiatočníkov klavírnej hry s Ľ. Fetterikovou /Ex10/10, zodpovedná D. Zakhariya/

12. 12. 2023 13:00
Medzipredmetový seminár HDU /Ex8/64, zodpovedné: D. Kleisová, T. Gerzaničová/

12. 12. 2023 13:00
Interný seminár Spev /Ex10/10, zodpovedná B. Fabianová/

13. 12. 2023 9:30
Vystúpenie žiakov v domove sociálnych služieb Slnečný dom, Važecká 444, Prešov /zodpovední R. Moznich, T. Gerzaničová/

13. 12. 2023 18:00
Vystúpenie Furča /pri fontáne/

14. 12. 2023 11:35 - 12:20
Prevencia HIV-AIDS /preventívna aktivita v spolupráci s CPaP pre triedu 1.A /zodpovedná Eva Mravcová/

14. 12. 2023 9:30
Interný seminár Hra na klavíri /Ex10/10, zodpovedná D. Zakhariya/

14. 12. 2023 11:30
Interný seminár HNK /Ex10/10, zodpovedná D. Fotulová/

15. 12. 2023 10:00
Interný seminár Hra na dychových nástrojoch /Ex10/10, zodpovedný M. Vozník/

15. 12. 2023 11:00
Interný seminár Spev /Ex10/10, zodpovedná B. Fabianová/

18. - 21. 12. 2023 
Polročné skúšky

19. 12. 2023 13:00
Interný seminár Hra na sláčikových a strunových nástrojoch /Ex10/10, zodpovedná M. Revťáková/

19. 12. 2023 13:00
Interný seminár Spev /Ex8/26, zodpovedná B. Fabianová/

19. 12. 2023 18:00
Vianočné vystúpenie /exteriér OC Galéria, Košice/

22. 12. 2023
Posledný deň vyučovania pred vianočnými prázdninami

22. 12. 2023 13:00
Slávnostné zasadnutie pedagogickej rady školy

23. 12. 2023 - 7.1. 2024
Vianočné prázdniny

 

08. 1. 2024
Začiatok vyučovania po vianočných prázdninách

10. 1. 2024
Novoročný koncert na Furči

11. 1. 2024 10:00
Interný seminár Hra na klavíri /Ex10/10, zodpovedná D. Zakhariya/

12. 1. 2024 10:00
Interný seminár Hra na dychových nástrojoch /Ex10/10, zodpovedný M. Vozník/

12.  - 19. 1. 2024
Skúšky z hlavných predmetov v prvom polroku

13. 1. 2024
Concertini /hotel Kempinski/

16. 1. 2024 13:00
Triedny seminár HDU spev 2.A, 6.A /Ex8/64, zodpovední D. Kleisová, R. Moznich/

17. - 18. 1. 2024
Workshop s J. Vondráčkovou /Ostravská univerzita/ /Ex10/10, zodpovedná D. Zakhariya/

22. 1. 2024 7:30
Polročná klasifikačná porada

26. 1. 2024 11:00
Vystúpenie v Herľanoch

30. 1. 2024 8:00
Pilotné testovanie žiakov 4. ročníkov z AJ B1

30. 1. 2024 13:00
Interný seminár Hra na sláčikových nástrojoch /Ex10/10, zodpovedná M. Revťáková/

31. 1. 2024
Odovzdávanie polročných výpisov

01. 2. 2024
XII. Reprezentačný školský ples

 

1. 2. 2024
XII. Reprezentačný školský ples 

2. 2. 2024
Riaditeľské voľno

6. 2. 2024 13:00
Interný seminár Hra na klavíri /Ex10/6; D. Zakhariya/

6. 2. 2024 13:00
Interný seminár odboru Spev /Ex10/10; B. Fabianová/

7. 2. 2024
Deň otvorených dverí

8. 2. 2024 11:30-12:20
Obchodovanie s ľuďmi /3.B, preventívna aktivita v spolupráci s CPP; E. Mravcová/

9. 2. 2024 9:00
Interný seminár odbor Hra na dychových nástrojoch /Ex10/10; M. Vozník/

12. - 16. 2. 2024
Lyžiarsky zájazd

16. 2. 2024 10:00
Interný seminár odboru Spev /Ex10/10; B. Fabianová/

17. 2. 2024
Tanečná súťaž Showcup /Košice; A. Pichaničová/

20. 2. 2024 13:00
Interný seminár Hra na klavíri /Ex10/10; D. Zakhariya/

23. 2. 2024 9:00
Interný seminár Hra na sláčikových nástrojoch /Ex10/10; M. Revťáková/

23. 2. 2024 10:00
Interný seminár odboru Spev /Ex10/10; B. Fabianová/

23. 2. 2024 10:00
Interný seminár Hra na gitare /Ex8/64; P. Tóth/

26. 2. - 1. 3. 2024
Jarné prázdniny

 

4. 3. 2024
Začiatok vyučovania po jarných prázdninách

5. 3. 2024 13:00
Prehrávky na celoslovenskú súťaž konzervatórií odbor Spev /Ex10/10/

6. - 8. 3. 2024
Komisionálne skúšky nehodnotených a neprospievajúcich žiakov

6. - 7. 3. 2024
Majstrovské klavírne kurzy s MgA. J. Vondráčkovou PhD. /Ex10/10/

7. 3. 2024 16:00
Vystúpenie k MDŽ odboru Tanec /Spoločenský pavilón/

7. 3. 2024 14:00
Cimbalový koncert /Ex10/10, zodpovedná M. Zakhariya/

8. 3. 2024 10:00
Vystúpenie pre Technickú univerzitu

11. 3. 2024 9:00
Cimbalový koncert /Ex10/10, zodpovedná M. Zakhariya/

11. 3. 2024 12:20
Zhodnotenie komisionálnych skúšok za 1. polrok

11. 3. 2024 13:30
Vystúpenie k MDŽ /Jegorovovo námestie 5, Dargovských hrdinov/

12. 3. 2024 8:30
Interný seminár Hra na akordeóne /Ex8/72, zodpovedný P. Katina/

12. 3. 2024
Externá časť a písomná forma internej časti MS zo SJL

13. 3. 2024
Externá časť a písomná forma internej časti MS z CJ

14. 3. 2024 10:40
Interný seminár hra na klavíri /Ex10/10, zodpovedná D. Zakhariya/

14. 3. 2024 17:00
Koncert Bach pre všetkých /Múzeum V. Löfflera, Alžbetina/

15. 3. 2024
Akordeón pod Tatrami /súťaž ZUŠ Lendak, M. Kočiš/

15. 3. 2024 10:00
Interný seminár Hra na dychových nástrojoch /Ex10/10, zodpovedný M. Vozník/

16. 3. 2024
Concertini /Hotel Kempinski/

18. - 20. 3. 2024 
SŠK SR Spev - KONJA, člen poroty: Mgr. art. J. Zsigová

19. 3. 2024 13:00
Interný seminár HDU Spev /Ex8/64, zodpovedná H. Jurková/

20. - 22. 3. 2024
SŠK SR Hra na akordeóne - Konzervatórium, Timonova 2, Košice, člen poroty: Mgr. art. Martin Kočiš

20. 3. 2024
Koncert študentov hry na klavíri na SKDK v Prešove /zodpovedná D. Zakhariya/

20. 3. 2024 16:00 - 18:00
Workshop populárneho spevu pod vedením jazzovej speváčky Adrieny bartošovej /Ex8/64, zodpovedná H. Jurková/

21. 3. 2024 10:00 - 12:00
Workshop populárneho spevu pod vedením jazzovej speváčky Adrieny bartošovej /Ex8/64, zodpovedná H. Jurková/

21. 3. 2024
Školské kolo súťaže slovenských konzervatórií /Ex10/10, zodpovedná D. Zakhariya/

22. 3. 2024
Workshop vyučovania hry na akordeóne /ZUŠ Lendak, lektor P. Katina/

22. 3. 2024 9:00
Interný seminár Hra na sláčikových nástrojoch /Ex10/10, zodpovedná M. Revťáková/

22. 3. 2024 10:00
Interný seminár Hra na dychových nástrojoch /Ex10/10, zodpovedný M. Vozník/

25. - 27. 3. 2024
SŠK SR Komorná hra - Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava,člen poroty: Mgr. Mykhaylo Zakhariya, ArtD.

25. - 27. 3. 2024
Komorná súťaž v Bratislave /študentky Szaniszlóová - klavír, Huk - cimbal /duo/

26. 3. 2024 13:00
Interný seminár Spev /Ex10/10, zodpovedná B. Fabianová/

26. 3. 2024 13:00
Interný seminár HDU spev /Ex8/64, zodpovedná S. Ondočko/

marec 2024
Rozvojový projekt MŠVVaŠ SR na podporu etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách pre žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov

27. 3. 2024
Posledný deň vyučovania pred Veľkonočnými prázdninami

28. 3. - 2. 4. 2024
Veľkonočné prázdniny

 

 

3. 4. 2024
Začiatok vyučovania po Veľkonočných prázdninách

4. 4. 2024 10:45 - 12:20
Podpora sociálneho zdravia žiakov - preventívny program v spolupráci s CPaP /1. B, Ex8/64, zodpovedná E. Mravcová/

5. 4. 2024
Vystúpenie pre TU Kechnec

5. 4. 2024 10:30
Vystúpenie /Átrium, Terasa/

8. 4. 2024 7:30
Trištvrťročná klasifikačná porada

8. 4. 2024 17:00
Vystúpenie Kasárne Kulturpark Košice

8. - 12. 4. 2024
Festival Tvorivé dni tanca v Banskej Bystrici /2. a 3. ročník tanca - dozor A. Pichaničová, L. Takáčová/

9. 4. 2024 13:00
Školské kolo súťaže "Priesor pre talent" /Ex8/64/

9. 4. 2024 13:00
Interný seminár Hra na sláčikových nástrojoch /Ex10/6, zodpovedná M. Revťáková/

9. 4. 2024 13:00
Interný seminár Hra na klavíri /Ex10/10, zodpovedná D. Zakhariya/

10. - 12. 4. 2024
SŠK SR - Hra na husliach - Konzervatórium Žilina, člen poroty: M. Revťáková/

10. 4. 2024 8:30 - 9:30
Stretnutie žiakov 5. a 6. ročníka na tému Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese /Ex8/59, zodpovedná C. Štofirová/

11. 4. 2024 10:45 - 12:20
Podpora sociálneho zdravia žiakov - preventívny program v spolupráci s CPaP /1. B, Ex8/64, zodpovedná E. Mravcová/

12. 4. 2024 9:30
Interný seminár Hra na dychových nástrojoch /Ex10/10, zodpovedný M. Vozník/

15. - 17. 4. 2024 
SŠK SR - Hra na klavíri - Konzervatórium J. L. Bellu Banská Bystrica /M. Gabriš, D. Štefan, J. Penkert; člen poroty: D. Zakhariya, pedagogický dozor E. Jámbor/

16. 4. 2024 13:00
Interný seminár HDU - spev /Ex8/64, zodpovedný R. Moznich/

16. 4. 2024 13:30
Interný seminár odbor Spev /Ex10/10, zodpovedná B. Fabianová/

19. - 21. 4. 2024
Súťaž konzervatórií Priestor pre talent, Prešov

19. 4. 2024 8:30
Interný seminár Hra na akordeóne /Ex8/72, zodpovedný P. Katina/

19. 4. 2024 9:30
Interný seminár Hra na dychových /Ex10/10, zodpovedný M. Vozník/

21. 4. 2024 18:00
Slávnostný koncert k výročiu J. Adamoviča /ND Košice/

22. 4. 2024
Riaditeľské voľno

23. 4. 2024 
Oceňovanie KSK /VSG Košice/

23. 4. 2024 13:00
Interný seminár Hra na klavíri /Ex10/10, zodpovedná D. Zakhariya/

23. 4. 2024
Flautový workshop - lektorka Oliwia Wantulok /Ex10/10/

23. 4. 2024
6. ročník krajskej súťažnej prehliadky v hre na dychových nástrojoch /porotkyňa J. Jámborová/, koncert /S. Závecká, A. Hodolič, E. Jámbor/

25. 4. 2024 11:35
Onkologická prednáška /MUDr. M. Kojš, RUVZ, pre 1. - 3. ročník Ex8/64/

25. 4. 2024 13:00
Operný koncert Užhorodskej hudobnej školy /Ex10/10, účasť povinná pre spevácke oddelenie/

26. 4. 2024 9:30
Interný seminár Hra na dychových nástrojoch /Ex10/10, zodpovedný M. Vozník/

26. 4. 2024 11:00
Interný seminár odbor Spev /Ex10/10, zodpovedná B. Fabianová/

26. 4. 2024 14:30
Vystúpenie KONJA /Umenie spája, Rožňava/

27. 4. 2024
Concertini Kempinski

29. 4. 2024
Prijímacie skúšky odbor Hudba a Spev

29. 4. 2024 9:00, 11:00, 16:00 a 19:00
Absolventské výkony HDU herectvo, Zvonárska 18, Košice /zodpovední P. Kočiš, J. Wernerová/

30. 4. 2024
Prijímacie skúšky odbor HDU a Tanec

30. 4. 2024 13:30
Interný seminár odbor Spev /Ex10/10, zodpovedná B. Fabianová/

30. 4. 2024
Posledný termín odovzdania absolventských prác 6. ročníka

 

1. 5. 2024
Tanec v meste /zodpovedná A. Pichaničová/

2. 5. 2024 14:00
Absolventské výkony /Ivančová, Konečný, Pleteník, Ex10/10/

3. 5. 2024 9:00
Interný seminár Hra na dychových nástrojoch /Ex10/10, zodpovedný M. Vozník/

3. 5. 2024 17:00
Absolventské výkony /Huk, Szaniszlóová/, Starý Klíž

5. 5. 2024 17:00
50. prehliadka ľudových piesní Makovická struna /Klub ZRUSR, Hlavná 11, Košice, zodpovedná B. Šuťáková/

6. 5. 2024 11:00, 17:00
Opera Brundibár /účinkujú žiaci operného spevu, Ex8/64, zodpovedná V. Michna/

6. 5. 2024 17:00
Talentárium /Dolná brána, Košice/

7. 5. 2024 9:00
Deň Európy /Kino Úsmev, Košice/

7. 5. 2024 9:30
Interný seminár Hra na sláčikových nástrojoch /Ex10/10, zodpovedná M. Revťáková/

7. 5. 2024 13:00
Interný seminár Hra na klavíri /Ex10/10, zodpovedná D. Zakhariya/

9. - 10. 5. 2024
Prijímacie skúšky

9. - 12. 5. 2024
Medzinárodná súťaž Flautiáda v Banskej Bystrici /žiaci A. Hodolič S. Závecká, pedagogický dozor J. Jámborová/

10. 5. 2024 9:00
Interný seminár Hra na dychových nástrojoch /Ex10/10, zodpovedný M. Vozník/

10. 5. 2024 13:30
Vystúpenie - Župné dni /Michalovce/

13. - 14. 5. 2024
Komisionálne skúšky IV. ročníka

14. 5. 2024 8:30
Interný seminár Hra na akordeóne /Ex8/72, zodpovedný P. Katina/

14. 5. 2024 13:00
Interný seminár odbor Spev /Ex10/10, zodpovedná B. Fabianová/

14. 5. 2024 17:00
Absolventské výkony /Yatsenko, Kozák, Filipová, Friedmann/ Múzeum Vojtecha Lofflera, Alžbetina 20, Košice

15. 5. 2024 9:30
Klasifikačná porada pre IV. ročník

16. - 17. 5. 2024 
PČOZ - Praktická časť odbornej zložky

17. 5. 2024 14:00
Absolventské výkony /Kočiš Švačová, Mrovčáková, Cibuľová; Ex10/10/

17. 5. 2024 15:00
Vystúpenie - Župné dni /Námestie maratónu mieru/

18. 5. 2024
Concertini Kempinski

20. 5. 2024 14:00
Absolventské výkony /Filip, Hrivňáková, Jakubčová, Kocová; Ex10/10/

20. - 24. 5. 2024 
Praktický pedagogický výstup pre VI. ročník

20. - 24. 5. 2024
Akademický týždeň pre IV. ročník

21. 5. 2024 13:00
Interný seminár odbor Spev /Ex10/10, zodpovedná B. Fabianová/

21. 5. 2024 14:00
Absolventské výkony /Figuľová, Vaľko, Kuko, Tkáčová; Ex10/10/

22. 23. 5. 2024
Komisionálne skúšky pre VI. ročník

23. 5. 2024 10:45
Interný seminár Hra na klavíri /Ex10/10, zodpovedná D. Zakhariya/

23. 5. 2024 14:00
Absolventské výkony /Zubatý, Karalová, Jakobyová, Luštiková, Drondzeková; Ex10/10/

24. 5. 2024 9:00
Interný seminár Hra na dychových nástrojoch /Ex10/10, zodpovedný M. Vozník/

24. 5. 2024 9:30
Klasifikačná porada pre VI. ročník

27. - 31. 5. 2024
TČOZ - Teoretická časť odbornej zložky

27. - 31. 5. 2024
Akademický týždeň pre VI. ročník

29. 5. 2024 18:00
Absolventské výkonyy /HDU - spev, DKC Veritas, Dominikánske námestie, Košice/

30. 5. 2024 10:45
Interný seminár Hra na klavíri /Ex10/10, zodpovedná D. Zakhariya/

31. 5. 2024 11:00
Interný seminár odbor Spev /Ex10/10, zodpovedná B. Fabianová/

31. 5. 2024 10:00
Hudobno-literárne soirée /herci III. A, Ex8/64, zodpovedná H. Jurková/

 

4. - 6. 6. 2024
Obhajoby prác, súborná skúška z pedagogickej prípravy /absolventské skúšky/

5. 6. 2024 9:30
Interný seminár Hra na sláčikových nástrojoch /Ex10/10, zodpovedná M. Revťáková/

5. 6. 2024 11:00
Slávnostné vyradenie IV. ročníka /Ex8/64/

6. 6. 2024 10:45
Interný seminár Hra na klavíri Ex10/10, zodpovedný D. Zakhariya/

6. - 7. 6. 2024
Akordeónová prehliadka umeleckých škôl, Snina

7. 6. 2024 10:00
Interný seminár odbor Spev /Ex10/10, zodpovedná B. Fabianová/

7. 6. 2024 11:00
Odovzdávanie maturitných vysvedčení

7. 6. 2024 11:00
Odovzdávanie maturitných vysvedčení

7. 6. 2024
Triedny seminár 3. A /Ex8/49, zodpovedná H. Jurková/

10. 6. 2024
Vedúci PK upresnia termíny komisionálnych skúšok II. polroka pre 1., 2., 3., 5. ročník

11. 6. 2024 13:00
Interný seminár odbor Spev /Ex10/10, zodpovedná B. Fabianová/

11. 6. 2024 13:00
Interný seminár Hra na klavíri /Ex10/6, zodpovedná D. Zakhariya/

11. 6. 2024 18:00
Záverečný koncert tanečného odboru v Historickej radnici

12. 6. 2024 16:00 - 18:00
Hudba v lese /Lesopark Furča/

14. - 20. 6. 2024
Komisionálne skúšky v druhom polroku pre 1., 2., 3., 5. ročník

14. 6. 2024 9:00
Interný seminár Hra na dychových nástrojoch /Ex10/10, zodpovedný M. Vozník/

14. 6. 2024 10:00
Interný seminár odbor Spev /Ex10/10, zodpovedná B. Fabianová/

14. 6. 2024 13:00
II. A "Country songs" /triedny hodnotiaci seminár, Ex8/64, zodpovedný R. Moznich/

18. 6. 2024
Druhé kolo prijímacích talentových skúšok /v prípade nenaplnenia plánovaného počtu prijatých žiakov/

20. 6. 2024 14:00
Termín uzatvorenia koncoročných známok

21. 6. 2024
Posledný termín odovzdávania tém na absolventské práce pre školský rok 2024 - 2025

22. 6. 2024
Concertini Kempinski

23. 6. 2024
25. výročie Unostar /divadlo Grand/ - taneční hostia programu

23. 6. 2024
slávnostné odovzdávanie cien Zlatá labuť v Spišskom divadle

24. 6. 2024 7:30
Koncoročná klasifikačná porada pre 1., 2., 3., 5. ročník

24. 6. 2024 11:00
Polhodinka s Mozartom /koncert T. Horkay, M. Stašík, Ex10/10/

25. 6. 2024 10:00
Vyradenie absolventov /Historická radnica, Košice/

27. 6. 2024 10:00
Odovzdávanie vysvedčení, slávnostné ukončenie školského roka

1. 7. - 1. 9. 2024
Letné prázdniny

2. 7. 2024 11:00
Slávnostné zasadnutie pedagogickej rady

 

 

 

Výsledky talentových skúšok

Služby pre študentov

Ubytovanie  

Povinné údaje pre platbu za ubytovanie od 1. 9. 2023

Číslo účtu: 7000434142 / 8180 
Kód banky: Štátna pokladnica 
IBAN: SK63 8180 0000 0070 0043 4142 
BIC – SWIFT kód: SPSRSKBA
Názov príjemcu: Konzervatórium Jozefa Adamoviča
Čiastka: Platba za 1 mesiac 
Variabilný symbol: podľa aktuálneho mesiaca: mesiac, rok  napr.: 12016 
Konštantný symbol: 0308 
Správa pre príjemcu: Meno ubytovaného študenta

Ubytovanie – študentská izba
Študenti Konzervatória JA: 50,00 € lôžko/mesiac od januára 2024.
Ostatní: 50,00 € lôžko/mesiac od januára 2024.

Školská jedáleň 

Cena celodennej stravy: 5,75 €
Cena obeda: 2,10 €

Lístky na obed je možné zakúpiť na študijnom oddelení školy. 

AKTUÁLNY JEDÁLNY LÍSTOK

Maturitné skúšky v školskom roku  2023/2024 –  termíny

 

Externá časť a písomná forma internej časti MS zo SJL/ slovenský jazyk a literatúra/ 12. marec 2024
Externá časť a písomná forma internej časti MS z AJ a NJ   / anglický jazyk, nemecký jazyk/ 13. marec 2024
PČOZ-MS/ praktická časť odbornej zložky/ 16. - 17. máj 2024
Akademický týždeň 20. - 24. máj 2024
TČOZ-MS/ teoretická časť odbornej zložky/

27. máj - 31. máj 2024

 

Maturita 2024 - Základné informácie

   
  • Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 9. až 12. apríla 2024.

    Podrobné informácie o organizácii náhradného termínu MS budú zúčastneným školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.

  • Opravný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 3. až 6. septembra 2024.

    Podrobné informácie o organizácii opravného termínu MS budú zúčastneným školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.
  • Informácie o maturitnej skúške v školskom roku 2023/2024 sú zverejnené na www.nivam.sk

 

 

 

 

AbsolvENTSKé skúšky v školskom roku  2023/2024 –  termínY

 

Odovzdanie absolventských prác najneskôr do 30. 04. 2024
Absolventské koncerty apríl - máj 2024
Praktický pedagogický výstup 20. - 24. máj 2024
Akademický týždeň   27. - 31. máj 2024
Obhajoby a súborná pedagogická príprava  

3. - 7. jún 2024

Vyradenie absolventov 21. 06. 2024 Historická radnica, Hlavná 59, Košice

 

 

Zriaďovateľ:

Sledujte nás na sociálnych sieťach:

Ochrana osobných údajov
(C) 2016 Konzervatórium Jozefa Adamoviča. Vytvoril Vizual s pomocou systému Audience Toolkit.

Nastavenia ochrany súkromia

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...