PROJEKT: Učíme sa čo nás baví

Konzervatórium Jozefa Adamoviča Exnárová 8, Košice získalo projekt v rámci programu „Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie národných nerovností a podporu sociálnej inklúzie" spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, Programová oblasť SK 04 Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie národných nerovností a podporu sociálnej inklúzie“, na projekt s názvom „Učíme sa čo nás baví“, s číslom SI01009.

Projektová zmluva bola podpísaná dňa 28.10. 2014

Ciele projektu : Miestne a regionálne orgány, ako aj súkromné a občianske spoločnosti vyvíjajúce iniciatívy na posilnenie antidiskriminačných opatrení pre skupiny ohrozené sociálnym a ekonomickým vylúčením

Výsledky projektu :

1. Zapracovanie predmetu Rómsky jazyk a literatúra a predmetu Rómske reálie do školského vzdelávacieho programu (učebného plánu)

2. Osvetová činnosť Celkový rozpočet projektu 36 250,00€ Miera projektového grantu je 100% celkových výdavkov projektu. 

Realizácia projektu : 30/10/2014 – 30/04/2016

V rámci projektu boli vykonané dva prieskumy trhu podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb:

„Zabezpečenie informačno-komunikačnej techniky“ pre projekt - „Zabezpečenie publicity a dodávky služieb“ pre projekt Bližšie informácie o projektu sú dostupné u štatutára prijímateľa: 

Mgr. Róbert Galovics 

Telefón: 055/67 17 843

E-mail: sekretariat@konja.eu

Bližšie informácie o grantovom programe sú dostupné na web stránke: http://www.eeagrants.sk/socialna-inkluzia/ 

 

The Jozef Adamovič Music Conservatory, Exnárova 8, Košice has obtained grant under the programme ´Local and Regional Initiatives on Reducing National Unequalities and Support of Social Inclusion´ co-financed from EEA Financial mechanism and SR state budget. Programme area SK 04 local and regional initiatives on reducing national unequalities and support of inclusion´ on the project titled ´We Learn What We Enjoy´ number SIO1009.

The project contract was signed on 30/06/2014

Project objectives: Local and regional authorities as well as private and civil companies developing initiatives on strengthening of antidiscrimination measures for the groups endangered by social and economical separation

Project results:

1. Inclusion of the school subjects Roma language and Literature and Roma Culture and Civilisation into the School Educational Programme (School Curriculum)

2. Cultural / Educational activityTotal project budget 36 250.00 EurosRate of the project grant is 100% of the total project expenses

Project implementation: 30/10/2014 – 30/04/2016

Under the project there have been performed two market surveys pursuant to §9 sub. 9 of the Act No. 25/2006 Coll. on Public procurement, as amended, on supply of goods and related services: 

"Providing IT, providing publicity and delivery of services" More detailed project information are available at the statutory of the consignee:

Mgr. Róbert Galovics

Telephone: 055/67 17 843

Email: robert.galovics@konja.eu

For more detailed Grant programme information see:http//www.eeagrants.sk/socialna-inkluzia/

 

Zriaďovateľ:

Sledujte nás na sociálnych sieťach:

Ochrana osobných údajov
(C) 2016 Konzervatórium Jozefa Adamoviča. Vytvoril Vizual s pomocou systému Audience Toolkit.

Nastavenia ochrany súkromia

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...