Spev

JA spievam

Prázdny

Základné informácie

Forma štúdia: 
Denné štúdium pre absolventov základných a stredných škôl

Dĺžka štúdia: 
6 rokov denného štúdia

Odbor je určený pre: 
absolventov základných škôl

Podmienky na prijatie do odboru:
úspešné vykonanie talentovej prijímacej skúšky

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: 
maturitná skúška po 4. ročníku a absolventská skúška po 6. ročníku

Poskytnutý stupeň vzdelania: 
úplné stredné odborné vzdelanie po vykonaní maturitnej skúšky vyššie odborné po 6. ročníku a absolventských skúškach s možnosťou získania titulu DiS.art.

Zameranie

 •  8228 Q Spev

Uplatnenie absolventov

 • umelec – sólista, člen umeleckých telies a vedúci umeleckých súborov
 • pedagóg vyučovania umeleckých predmetov na základných umeleckých školách

Absolvent konzervatória je pripravený na úspešné vykonanie prijímacieho konania: 

 • na vysoké školy umeleckého typu v SR
 • na vysoké školy univerzitného vzdelávania v zahraničí

Talentové skúšky

Súčasťou prijímacích talentových skúšok je psychologický test na zistenie osobnosti a na overenie schopnosti, zručnosti a nadania vo zvolenom študijnom odbore.

Skúška pozostáva:

Z praktickej časti: 

 • uchádzač si pripraví 2 piesne
  (ľudové, alebo umelé)

Z teoretickej časti: 

 • test

Úlohy sú zamerané na interpretáciu piesní, dodržanie techniky dýchania pri spievaní, na dynamiku a agogiku v skladbe, tempové označenie skladieb, techniku vedenia tónu v rezonančných miestach, správnu artikuláciu a výraz, rytmické a intonačné cítenie, hlasový rozsah.

Zoznam predmetov

Umenie a kultúra:

 • Hlavný odbor štúdia Spev
 • Ansámblový spev
 • Základy dirigovania
 • Základy herectva
 • Operné herectvo
 • Hra na klavíri
 • Estetika umenia
 • Korepetícia a štúdium programu

Jazyk a komunikácia:

 • Slovenský jazyk a literatúra
 • Cudzí jazyk
 • Druhý cudzí jazyk - taliansky
 • Odborný cudzí jazyk
 • Javisková reč

Človek a príroda:

 • Fyziológia a hygiena pohybového aparátu

Človek a spoločnosť:

 • Občianska náuka
 • Dejepis
 • Dejiny hudby
 • Dejiny divadla
 • Dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia
 • Psychológia
 • Pedagogika

Pedagogicko-umelecké predmety:

 • Pedagogika hlavného odboru štúdia
 • Metodika hlavného odboru štúdia

 • Didaktika hlavného odboru štúdia

 • Pedagogický seminár hlavného odboru štúdia

Umelecko-praktické predmety:

 • Informatika v umení
 • Rozbor umeleckých diel
 • Spev notového zápisu bez prípravy
 • Sluchová analýza
 • Zborový spev

Umelecko-teoretické predmety:

 • Základná hudobná náuka a náuka o hudobných nástrojoch
 • Náuka o kontrapunkte
 • Náuka o harmónii
 • Náuka o hudbných formách
 • Hudobno-teoretická analýza skladieb

Zdravie a pohyb:

 • Pohybová výchova

Človek a hodnoty:

 • Etická výchova / Náboženská výchova
 • Umelecká prax interná
 • Umelecká prax verejná
 • Pedagogicko-umelecká prax

Prierezové témy:

 • Estetický seminár
 • Diplomový seminár
 • Interpretačný seminár

Pedagógovia

Mgr. art. Michaela Várady

 

MgA. Dominika Kleisová

Mgr. art. Pavol Frištyk

Mgr. Henrieta Jurková

Mgr. Silvia Ondočko

Mgr. Lucia Bujňáková

.

.

Prázdny

Zriaďovateľ:

Sledujte nás na sociálnych sieťach:

Ochrana osobných údajov
(C) 2016 Konzervatórium Jozefa Adamoviča. Vytvoril Vizual s pomocou systému Audience Toolkit.

Nastavenia ochrany súkromia

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...