Prázdny

Predmetové komisie

Vedúci predmetovej komisie:

 

 

Členovia: 

 • PaedDr. Renáta Eštvanová
 • Mgr. Matúš Lubinský 
 • Mgr. Katarína Staňová
 • Mgr. Claudia Štofirová
 • Ing., Mgr. Marek Pich 

Zahŕňa predmety: 

 • Slovenský jazyk a literatúra
 • Dejepis
 • Občianska náuka
 • Etická výchova
 • Náboženská výchova
 • Telesná výchova
 • Informatika
 • Psychológia
 • Pedagogika

Vedúci predmetovej komisie: 

 

Členovia: 

 • Mgr. Zuzana Benkö
 • Ing. Zoltán Jakab
 • Mgr. Daniela Richterová
 • Mgr. Bronislava Šariščanová
 • Mgr. Klaudia Oláhová

Zahŕňa predmety:

 • Anglický jazyk 1
 • Anglický jazyk 2
 • Nemecký jazyk 1
 • Nemecký jazyk 2
 • Taliansky jazyk 2
 • Francúzsky jazyk 2
 • Odborný anglický jazyk
 • Odborný nemecký jazyk
 • Odborný taliansky jazyk
 • Odborný francúzsky jazyk
 • Rómsky jazyk a literatúra
 • Rómske reálie

Vedúci predmetovej komisie:

 

Členovia: 

 • Mgr. art. Norbert Bodnár
 • Tamás Horkay PhDr., PhD.
 • Andrea Meščanová PhDr., PhD.
 • Mgr. Mária Špaková Kornuciková
 • Mgr. Silvia Sorgerová

Zahŕňa predmety:

 • Základná hudobná náuka a náuka o hudobných nástrojoch
 • Náuka o harmónii
 • Náuka o kontrapunkte
 • Hudobno-teoretická analýza skladieb
 • Náuka o hudobných formách
 • Náuka o hudbe
 • Sluchová analýza
 • Dejiny hudba
 • Základy dirigovania
 • Diplomový seminár
 • Estetický seminár
 • Estetika umenia
 • Informatika v umení
 • Rozbor umeleckých diel hlavného odboru štúdia
 • Dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia

Vedúca predmetovej komisie: 

Zodpovedná za predmet:

 • Hra na klavíri: Mgr. Daniela Fotulová
 • Korepetícia:
  Mgr. Zuzana Žegleňová

 

Členovia:

 • PaedDr. Natália Bilaková
 • Bc. Štefánia Brežná
 • Irena Červenáková
 • Mgr. art. Leonard Duna
 • PaedDr. Marica Ďuricová
 • Júlia Grejtáková
 • Mgr. art. Erik Jambor, ArtD.
 • Peter Katina ArtD.
 • Mgr. Katarína Kavečanská
 • Mgr. art. Martin Kočiš
 • PaedDr. Marta Marjaková
 • Mgr. Eva Mravcová
 • Mgr. art. Martin Onderišin
 • Mgr. art. Vladimír Plachetka
 • Mgr. Katarína Šlepkovská
 • Mgr. Martin Šiffter
 • MgA. Matej Stašík
 • Blažena Šuťáková
 • Peter Tomi
 • PaedDr. Júlia Tkáč

Zahŕňa predmety: 

 • Hlavný odbor štúdia Hra na klavíri
 • Fyziológia a hygiena hracieho aparátu
 • Pedagogika hlavného odboru štúdia
 • Metodika hlavného odboru štúdia
 • Didaktika hlavného odboru štúdia
 • Pedagogický seminár hlavného odboru štúdia
 • Hra notového zápisu bez prípravy
 • Umelecká prax interná
 • Umelecká prax verejná
 • Prax v klavírnom sprievode
 • Komorná hra
 • Pedagogicko-umelecká prax
 • Interpretačný seminár
 • Hra na klavíri
 • Hlavný odbor štúdia Hra na akordeóne
 • Hra na príbuznom nástroji
 • Hra v súbore
 • orepetícia a štúdium programu

Vedúca predmetovej komisie: 

Zodpovedný za predmet:

 • Hra na gitare:
  Mgr. art. Peter Tóth

 

Členovia: 

 • Mgr. Igor Bittner
 • Mgr. art. Peter Čižmár
 • Milan Červeňák ArtD.
 • Mgr. art. Bence Fazekaš
 • Mgr. art. Pavol Jakab
 • Mgr. art. Peter Jakab
 • M. Mus. Samuel Marinčák
 • Mgr. art. Stanislava Plachetka
 • Mgr. art. Michaela Regecová
 • Mgr. art. Gabriel Silvay
 • Mgr. art. Peter Tomko
 • Mgr. Mykhailo Zakhariya, ArtD.

Zahŕňa predmety:

 • Hlavný odbor štúdia Hra na husliach
 • Hlavný odbor štúdia Hra na viole
 • Hlavný odbor štúdia Hra na violončele
 • Hlavný odbor štúdia Hra na kontrabase
 • Hlavný odbor štúdia Hra na cimbale
 • Hlavný odbor štúdia Hra na gitare
 • Fyziológia a hygiena hracieho aparátu
 • Pedagogika hlavného odboru štúdia
 • Metodika hlavného odboru štúdia
 • Didaktika hlavného odboru štúdia
 • Pedagogický seminár hlavného odboru štúdia
 • Hra notového zápisu bez prípravy
 • Umelecká prax interná
 • Umelecká prax verejná
 • Hra v súbore
 • Komorná hra
 • Hra v symfonickom orchestri
 • Ladenie
 • Pedagogicko-umelecká prax
 • Interpretačný seminár
 • Komorný orchester
 • Ľudový orchester

Vedúca predmetovej komisie: 

 

Členovia:

 • Mgr. art. Pavol Frištyk
 • Mgr. Róbert Galovics
 • PaedDr. Františka Kováčová
 • Mgr. Soňa Mihaliková
 • MgA. Vendelína Michna
 • Mgr. art. Michaela Várady
 • Mgr. Jozef Vaško
 • Mgr. Zlatica Vondrová
 • Mgr. art. Janette Zsigová

Zahŕňa predmety: 

 • Hlavný odbor štúdia Spev
 • Ansámblový spev
 • Fyziológia a hygiena hlasového aparátu
 • Pedagogika hlavného odboru štúdia
 • Metodika hlavného odboru štúdia
 • Didaktika hlavného odboru štúdia
 • Pedagogický seminár hlavného odboru štúdia
 • Spev notového zápisu bez prípravy
 • Zborový spev
 • Umelecká prax interná
 • Umelecká prax verejná
 • Pedagogicko-umelecká prax
 • Šansón
 • Interpretačný seminár
 • Korepetícia a štúdium programu

Vedúci predmetovej komisie: 

 

Členovia:

 • Mgr. art..Janka Jamborová, ArtD.
 • Mgr. art. Alžbeta Kačmárová
 • Mgr. art. Peter Kundracik
 • Mgr. art. Miroslava Rybická, ArtD.
 • Mgr. art. Ján Samsely
 • Ivan Timko
 • Mgr. art. Martin Tujvel
 • Bc. Ladislav Vasilňák

Zahŕňa predmety: 

 • Hlavný odbor štúdia Hra na flaute
 • Hlavný odbor štúdia Hra na zobcovej flaute
 • Hlavný odbor štúdia Hra na hoboji
 •  Hlavný odbor štúdia Hra na klarinete
 • Hlavný odbor štúdia Hra na saxofóne
 • Hlavný odbor štúdia Hra na lesnom rohu
 • Hlavný odbor štúdia Hra na trúbke
 • Hlavný odbor štúdia Hra na pozaune
 • Hlavný odbor štúdia Hra na tube
 • Hlavný odbor štúdia Hra na bicích nástrojoch
 • Hra na príbuznom nástroji
 • Fyziológia a hygiena hracieho aparátu
 •  Pedagogika hlavného odboru štúdia
 • Metodika hlavného odboru štúdia
 • Didaktika hlavného odboru štúdia
 • Pedagogický seminár hlavného odboru štúdia
 • Hra notového zápisu bez prípravy
 • Umelecká prax interná
 • Umelecká prax verejná
 • Výroba a úprava plátkov a strojčekov
 • Hra v súbore
 • Komorná hra
 • Hra v symfonickom orchestri
 • Pedagogicko-umelecká prax
 • Interpretačný seminár

Vedúci predmetovej komisie: 

 

Členovia:

 • Mgr. art. Michalea Babálová
 • Mgr. art. Jana Bartošová
 • Mgr. art. Lucia Bujňáková
 • Mgr. art. Nikola Gánovská
 • Mgr. art. Tereza Gerzaničová
 • Mgr. art. Ján Jakab
 • Mgr. Henrieta Jurková
 • MgA. Dominika Kleisová
 • Mgr. Radoslav Moznich
 • Mgr. art. Andrea Nemcová
 • Mgr. Silvia Ondočko
 • Mgr. art. Peter Kočiš
 • PhDr. Miroslava Lauffová
 • Mgr. art. Jakub Muranský
 • MgA. Daniel Pikalík
 • Mgr. art. Jana Štafurová
 • Mgr. art. Jana Wernerová

Zahŕňa predmety: 

 • Hlavný odbor štúdia Herectvo
 • Estetika dramatického umenia
 • Umelecký prednes
 • Moderovanie
 • Javisková reč
 • Fyziológia a hygiena hlasového aparátu
 • Dejiny divadla
 • Dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia
 • Pedagogika hlavného odboru štúdia Herectvo
 • Metodika hlavného odboru štúdia Herectvo
 • Didaktika hlavného odboru štúdia Herectvo
 • Pedagogický seminár hlavného odboru štúdia Herectvo
 • Rozbor drámy
 • Javiskový pohyb
 • Pantomíma
 • Umelecká prax interná
 • Umelecká prax verejná
 • Práca pred kamerou a mikrofónom
 • Pedagogicko-umelecká prax
 • Interpretačný seminár
 • Základy herectva
 • Operné herectvo

Vedúca predmetovej komisie:

Členovia:

 • Natalia Bajin Litvinova
 • Katarína Frigová
 • Mgr. art. Oľga Hrehorová
 • Olexandr Khablo
 • Miloš Lučka
 • Mgr. art. Andrej Petrovič
 • Mgr. art. Lenka Takáčová
 • Adriana Vrbová. DiS. art.
 • Mgr. art. Inesa Yagolnik
 • Mgr. art. Gabriela Zezulková
 • Mgr. Ivan Zezulka

Zahŕňa predmety: 

 • Klasický tanec
 • Ľudový tanec
 • Moderný tanec
 • Charakterový tanec
 • Tanec s partnerom
 • Fyziológia a hygiena pohybového aparátu
 • Dejiny tanca a baletu
 • Pedagogika tanca
 • Teória a metodika tanca
 • Metodika výučby tanca
 • Pedagogický seminár
 • Didaktika tanca
 • Rozbor umeleckých diel
 • Javiskový pohyb
 • Umelecká prax KTA
 • Umelecká prax ĽTA
 • Umelecká prax MTA
 • Vyučovacia prax
 • Hlavný odbor štúdia Tanec
 • Pohybová výchova

Umelecká rada školy

 • Mgr. art. Peter Katina, PhD. - umelecký vedúci
 • Mgr. Róbert Galovics
 • Mgr. art. Dušan Bajin, ArtD.
 • Mgr. art. Dana Zakhariya
 • Mgr. art. Adriana Pichaničová
 • Mgr. art. Gabriel Silvay

Zriaďovateľ:

Sledujte nás na sociálnych sieťach:

Ochrana osobných údajov
(C) 2016 Konzervatórium Jozefa Adamoviča. Vytvoril Vizual s pomocou systému Audience Toolkit.

Nastavenia ochrany súkromia

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...