HUDBA

JA hrám

Prázdny

Základné informácie

Forma štúdia: 
Denné štúdium pre absolventov základných a stredných škôl

Dĺžka štúdia: 
6 rokov denného štúdia

Odbor je určený pre: 
absolventov základných škôl

Podmienky na prijatie do odboru:
úspešné vykonanie talentovej prijímacej skúšky

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: 
maturitná skúška po 4. ročníku a absolventská skúška po 6. ročníku


Poskytnutý stupeň vzdelania:

 • úplné stredné odborné vzdelanie po vykonaní maturitnej skúšky
 • vyššie odborné po 6. ročníku a absolventských skúškach s možnosťou získania titulu DiS.art.

Zameranie

 • 8229 Q Hudba
 • 8229 Q 02 Dirigovanie
 • 8229 Q 01 Skladba
 • 8229 Q 03 Hra na klavíri
 • 8229 Q 05 Hra na flaute, hoboji, klarinete, fagote, trúbke, lesnom rohu, pozaune, tube a bicích nástrojoch
 • 8229 Q 06 Hra na husliach, viole, violončele, kontrabase, harfe, gitare, cimbale
 • 8229 Q 07 Hra na akordeóne

Uplatnenie absolventov

Absolvent odboru Hudba sa uplatní ako kvalifikovaný pedagóg  hudby v základných umeleckých školách, sólový, orchestrálny hráč v komornom, symfonickom a ľudovom orchestri, komerčný umelec.

Talentové skúšky

Súčasťou talentovej skúšky v odbore hudba je psychologický test na zistenie osobnosti a na overenie schopnosti, zručnosti a nadania vo zvolenom študijnom odbore a informatívny test zo všeobecnej hudobnej náuky.

Zoznam predmetov

Umenie a kultúra:

 • Hlavný odbor štúdia Hra na husliach
 • Hlavný odbor štúdia Hra na viole
 • Hlavný odbor štúdia Hra na violončele
 • Hlavný odbor štúdia Hra na kontrabase
 • Hlavný odbor štúdia Hra na cimbale
 • Hlavný odbor štúdia Hra na gitare
 • Hlavný odbor štúdia Hra na klavíri
 • Hlavný odbor štúdia Hra na akordeóne
 • Hlavný odbor štúdia Hra na zobcovej flaute
 • Hlavný odbor štúdia Hra na flaute
 • Hlavný odbor štúdia Hra na klarinete
 • Hlavný odbor štúdia Hra na saxofóne
 • Hlavný odbor štúdia Hra na hoboji
 • Hlavný odbor štúdia Hra na fagote
 • Hlavný odbor štúdia Hra na lesnom rohu
 • Hlavný odbor štúdia Hra na trúbke
 • Hlavný odbor štúdia Hra na pozaune
 • Hlavný odbor štúdia Hra na tube
 • Hlavný odbor štúdia Hra na bicích nástrojoch
 • Hlavný odbor štúdia Skladba
 • Estetika umenia
 • Hra na klavíri
 • Základy dirigovania
 • Hra v ľudovom orchestri
 • Hra v komornom orchestri
 • Hra na príbuznom nástroji
 • Dirigovanie
 • Hra z partitúr a klavírnych výťahov

Jazyk a komunikácia:

 • Slovenský jazyk a literatúra
 • Cudzí jazyk
 • Druhý cudzí jazyk
 • Odborný cudzí jazyk

 

Človek a príroda:

 • Fyziológia a hygiena hracieho aparátu

 

Človek a spoločnosť:

 • Občianska náuka
 • Dejepis
 • Dejiny hudby
 • Dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia
 • Psychológia
 • Pedagogika

 

Človek a hodnoty:

 • Etická výchova / Náboženská výchova

Umelecko-praktické predmety:

 • Informatika v umení
 • Hra notového zápisu bez prípravy
 • Rozbor umeleckých diel hlavného odboru štúdia
 • Sluchová analýza
 • Umelecká prax interná
 • Umelecká prax verejná
 • Hra v súbore
 • Zborový spev
 • Komorná hra
 • Hra v symfonickom orchestri
 • Ladenie
 • Pedagogicko-umelecká prax
 • Prax v klavírnom sprievode
 • Výroba a úprava plátkov a strojčekov
 • Inštrumentácia a aranžovanie skladieb

 

Umelecko-teoretické predmety:

 • Základná hudobná náuka a náuka o hudobných nástrojoch
 • Náuka o kontrapunkte
 • Náuka o harmónii
 • Náuka o hudobných formách
 • Hudobno-teoretická analýza skladieb
 • Náuka o hudobných nástrojoch
 • Hudobné formy a analýza skladieb
 • Kompozičné techniky hudby 20. storočia

Zdravie a pohyb:

 • Telesná výchova

 

Prierezové témy:

 • Estetický seminár
 • Diplomový seminár
 • Interpretačný seminár

 

Pedagogicko-umelecké predmety:

 • Pedagogika hlavného odboru štúdia
 • Metodika hlavného odboru štúdia
 • Didaktika hlavného odboru štúdia
 • Pedagogický seminár hlavného odboru štúdia
 • Didaktika prípravnej hudobnej výchovy
 • Náčuvy vyučovania prípravnej hudobnej výchovy a hudobnej náuky
 • Vyučovacia prax prípravnej hudobnej výchovy a hudobnej náuky

Zriaďovateľ:

Sledujte nás na sociálnych sieťach:

Ochrana osobných údajov
(C) 2016 Konzevatórium Jozefa Adamoviča. Vytvoril Vizual s pomocou systému Audience Toolkit.