HUDOBNO-DRAMATICKÉ UMENIE

JA hrám

Prázdny

Základné informácie

Forma štúdia: 
Denné štúdium pre absolventov základných a stredných škôl

Dĺžka štúdia: 
6 rokov denného štúdia

Odbor je určený pre: 
absolventov základných škôl

Podmienky prijatia:

 • úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy
 • úspešné vykonanie prijímacej talentovej skúšky
 • zohľadňujú sa aj úspechy v súťažiach súvisiacich s odborom.

Podmienky na prijatie do odboru:
úspešné vykonanie talentovej prijímacej skúšky

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: 
maturitná skúška po 4. ročníku a absolventská skúška po 6. ročníku

Poskytnutý stupeň vzdelania:

 • úplné stredné odborné vzdelanie po vykonaní maturitnej skúšky
 • vyššie odborné po 6. ročníku a absolventských skúškach s možnosťou získania titulu DiS.art.

Zameranie

 • 8226 Q  Hudobno-dramatické umenie

Uplatnenie absolventov

Absolvent odboru Hudobno-dramatické obdobie sa uplatní ako kvalifikovaný pedagóg  hereckej výchovy v základných umeleckých školách, komerčný umelec, herec, spevák, tanečník v oblasti činoherného divadla, divadla malých javiskových foriem, kabaretu a muzikálu. Absolvent konzervatória je pripravený na úspešné vykonanie prijímacieho konania na vysoké školy umeleckého typu v SR aj na vysoké školy univerzitného vzdelávania v zahraničí

Talentové skúšky

Skúška pozostáva:

 • prednes poézie
 • prednes prózy podľa vlastného výberu
 • pohybová etuda
 • tanečná etuda
 • spev

Zoznam predmetov

Zložky vzdelávania

Všeobecná zložka vzdelávania: Jej obsah tvoria poznatky, ktoré žiaci získavajú v jazykových, spoločenskovedných a všeobecnovzdelávacích vyučovacích predmetoch, zručnosti a poznatky hlavného študijného odboru.

Odborná zložka vzdelávania: Obsah štúdia je zameraný na osvojenie si poznatkov z hereckej výchovy, umeleckého prednesu, spevu /neoperné zameranie/, muzikálového a ľudového tanca. Žiaci si môžu rozšíriť okruh vedomostí spoločenskovedných predmetov a predmetov v oblasti rómskeho jazyka, literatúry a rómskych reálií.

Umenie a kultúra

 • Hlavný odbor štúdia Herectvo
 • Hlavný odbor štúdia Spev
 • Hlavný odbor štúdia Tanec
 • Hra na klavíri
 • Šansón
 • Ansámblový spev
 • Estetika dramatického umenia

Jazyk a komunikácia

 • Slovenský jazyk a literatúra
 • Cudzí jazyk
 • Druhý cudzí jazyk
 • Odborný cudzí jazyk
 • Umelecký prednes
 • Moderovanie
 • Javisková reč

Človek a príroda

 • Fyziológia a hygiena hlasového/pohybového aparátu

Pedagogicko-umelecké predmety:

 • Pedagogika hlavného odboru štúdia Herectvo
 • Metodika hlavného odboru štúdia Herectvo
 • Didaktika hlavného odboru štúdia Herectvo
 • Pedagogický seminár hlavného odboruštúdia Herectvo
 • Informatika
 • Sluchová analýza
 • Rozbor drámy

Človek a spoločnosť

 • Občianska náuka
 • Dejepis
 • Dejiny divadla
 • Dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia
 • Psychológia
 • Pedagogika

Umelecko-praktické predmety:

 • Sluchová analýza
 • Rozbor drámy
 • Umelecká prax interná
 • Umelecká prax verejná
 • Práca pred kamerou a mikrofónom
 • Pedagogicko-umelecká prax
 • Znorový spev

Umelecko-teoretické predmety:

 • Náuka o hudbe

Zdravie a pohyb

 • Javiskový pohyb
 • Pantomíma

Človek a hodnoty

 • Etická výchova/náboženská výchova

Prierezové témy

 • Estetický seminár
 • Diplomový seminár
 • Interpretačný seminár

Pedagógovia

Mgr. art. Jana Bartošová

Mgr. art. Nikola Gánovská

Mgr. art. Ján Jakab

Miroslava Lauffová, PhD.

Mgr. art. Tereza Gerzaničová

.

.

Zriaďovateľ:

Sledujte nás na sociálnych sieťach:

Ochrana osobných údajov
(C) 2016 Konzervatórium Jozefa Adamoviča. Vytvoril Vizual s pomocou systému Audience Toolkit.

Nastavenia ochrany súkromia

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...