TANEC

JA tancujem

Prázdny

Základné informácie

Forma štúdia: 
Denné štúdium pre absolventov základných a stredných škôl

Dĺžka štúdia: 
6 rokov denného štúdia

Študijný odbor je určený pre: 
absolventov základných škôl

Podmienky pre prijatie na štúdium: 
úspešné vykonanie talentových prijímacích skúšok

Spôsob ukončenia štúdia:

 • maturitná skúška po 4. roč.
 • absolventská skúška po 6. ročníku

Poskytnutý stupeň vzdelania:

 • úplné stredné odborné vzdelanie po vykonaní maturitnej skúšky
 • vyššie odborné po 6.roč. a absolventských skúškach s možnosťou získania titulu DiS.art.

Zameranie

 • 8227 Q Tanec

Uplatnenie absolventov

 • kvalifikovaný pedagóg tanca v podmienkach základných umeleckých škôl a ako asistent učiteľa
 • profesionálny tanečník v divadle a v profesionálnych tanečných súboroch a pod.
 • pracovník v kultúrnych centrách

Nadväzná odborná príprava:

 • možnosť vysokoškolského štúdia tanca, prípadne štúdium všeobecnovzdelávacích predmetov

Talentové skúšky

Skúška pozostáva:

 • zisťovanie základných anatomických, fyziologických, telesných a pohybových dispozícií
 • skúšanie vnímania rytmu a jeho realizácia v priestore
 • pohybová pamäť

Zoznam predmetov

Zložky vzdelávania

Všeobecná zložka vzdelávania:
Jej obsah tvoria poznatky, ktoré žiaci získavajú v jazykových, spoločenskovedných a všeobecnovzdelávacích vyučovacích predmetoch, zručnosti a poznatky hlavného študijhného odboru.

Odborná zložka vzdelávania: 
Obsah štúdia je zameraný na osvojenie si poznatkov z klasického, ľudového a mmoderného tanca. Žiaci si môžu rozšíriť okruh vedomostí spoločenskovedných predmetov a predmetov v oblasti rómskeho jazyka, literatúry a rómskych reálií.

Umenie a kultúra:

 • Klasický tanec (KTA)
 • Ľudový tanec (ĽTA)
 • Moderný tanec (MTA)
 • Charakterový tanec
 • Tanec s partnerom
 • Hra na klavíri

Jazyk a komunikácia:

 • Slovenský jazyk a literatúra
 • Cudzí jazyk
 • Cudzí jazyk: francúzsky
 • Odborný cudzí jazyk

Človek a príroda:

 • Fyziológia a hygiena pohybového aparátu

Človek a spoločnosť:

 • Dejepis
 • Dejiny tanca a baletu
 • Dejiny hudby
 • Dejiny divadla
 • Občianska náuka
 • Psychológia

Pedagogicko-umelecké predmety:

 • Pedagogika tanca
 • Teória a metodika tanca

 • Metodika výučby tanca

 • Pedagogický seminár

 • Didaktika tanca

Umelecko-teoretické predmety:

 • Rozbor umeleckých diel
 • Náuka o hudbe

Umelecko-praktické predmety

 • Umelecká prax klasického tanca
 • Umelecká prax ľudového tanca
 • Umelecká prax moderného tanca
 • Vyučovacia prax

Zdravie a pohyb:

 • Javiskový pohyb

Človek a hodnoty:

 • Etická výchova / Náboženská výchova

Prierezové témy:

 • Estetický seminár
 • Diplomový seminár

Pedagógovia

Mgr. Ivan Zezulka

Mgr. art. Inesa Yagolnik

 

Olexandr Khablo

Katarína Frigová

Mgr. art. Lenka Takáčová

Mgr. art. Oľga Hrehorová

Mgr. art. Andrej Petrovič

 

Adriana Vrbová, Dis. art.

Mgr. art. Gabriela Zezulková

.

.

.

Zriaďovateľ:

Sledujte nás na sociálnych sieťach:

Ochrana osobných údajov
(C) 2016 Konzervatórium Jozefa Adamoviča. Vytvoril Vizual s pomocou systému Audience Toolkit.

Nastavenia ochrany súkromia

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...