TANEC

JA tancujem

Prázdny

Základné informácie

Forma štúdia: 
Denné štúdium pre absolventov základných a stredných škôl

Dĺžka štúdia: 
6 rokov denného štúdia

Študijný odbor je určený pre: 
absolventov základných škôl

Podmienky pre prijatie na štúdium: 
úspešné vykonanie talentových prijímacích skúšok

Spôsob ukončenia štúdia:

 • maturitná skúška po 4. roč.
 • absolventská skúška po 6. ročníku

Poskytnutý stupeň vzdelania:

 • úplné stredné odborné vzdelanie po vykonaní maturitnej skúšky
 • vyššie odborné po 6.roč. a absolventských skúškach s možnosťou získania titulu DiS.art.

Zameranie

 • 8227 Q Tanec

Uplatnenie absolventov

 • kvalifikovaný pedagóg tanca v podmienkach základných umeleckých škôl a ako asistent učiteľa
 • profesionálny tanečník v divadle a v profesionálnych tanečných súboroch a pod.
 • pracovník v kultúrnych centrách

Nadväzná odborná príprava:

 • možnosť vysokoškolského štúdia tanca, prípadne štúdium všeobecnovzdelávacích predmetov

Talentové skúšky

Skúška pozostáva:

 • zisťovanie základných anatomických, fyziologických, telesných a pohybových dispozícií
 • skúšanie vnímania rytmu a jeho realizácia v priestore
 • pohybová pamäť

Zoznam predmetov

Zložky vzdelávania

Všeobecná zložka vzdelávania:
Jej obsah tvoria poznatky, ktoré žiaci získavajú v jazykových, spoločenskovedných a všeobecnovzdelávacích vyučovacích predmetoch, zručnosti a poznatky hlavného študijhného odboru.

Odborná zložka vzdelávania: 
Obsah štúdia je zameraný na osvojenie si poznatkov z klasického, ľudového a mmoderného tanca. Žiaci si môžu rozšíriť okruh vedomostí spoločenskovedných predmetov a predmetov v oblasti rómskeho jazyka, literatúry a rómskych reálií.

Umenie a kultúra:

 • Klasický tanec (KTA)
 • Ľudový tanec (ĽTA)
 • Moderný tanec (MTA)
 • Charakterový tanec
 • Tanec s partnerom
 • Hra na klavíri

Jazyk a komunikácia:

 • Slovenský jazyk a literatúra
 • Cudzí jazyk
 • Cudzí jazyk: francúzsky
 • Odborný cudzí jazyk

Človek a príroda:

 • Fyziológia a hygiena pohybového aparátu

Človek a spoločnosť:

 • Dejepis
 • Dejiny tanca a baletu
 • Dejiny hudby
 • Dejiny divadla
 • Občianska náuka
 • Psychológia

Pedagogicko-umelecké predmety:

 • Pedagogika tanca
 • Teória a metodika tanca

 • Metodika výučby tanca

 • Pedagogický seminár

 • Didaktika tanca

Umelecko-teoretické predmety:

 • Rozbor umeleckých diel
 • Náuka o hudbe

Umelecko-praktické predmety

 • Umelecká prax klasického tanca
 • Umelecká prax ľudového tanca
 • Umelecká prax moderného tanca
 • Vyučovacia prax

Zdravie a pohyb:

 • Javiskový pohyb

Človek a hodnoty:

 • Etická výchova / Náboženská výchova

Prierezové témy:

 • Estetický seminár
 • Diplomový seminár

Pedagógovia

Olexandr Khablo

Katarína Frigová

Mgr. art. Lenka Takáčová

Mgr. art. Oľga Hrehorová

.

 

Adriana Vrbová, Dis. art.

Mgr. art. Gabriela Zezulková

Mgr. Ivan Zezulka

.

.

Zriaďovateľ:

Sledujte nás na sociálnych sieťach:

Ochrana osobných údajov
(C) 2016 Konzervatórium Jozefa Adamoviča. Vytvoril Vizual s pomocou systému Audience Toolkit.

Nastavenia ochrany súkromia

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...